Quyết định 28/2012/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở

04/12/2015

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Liên Sở : Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tại Tờ trình số 5237/TT-STC-STNMT-CT ngày 08 tháng 6 năm 2012; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2625/STP-VB ngày 12 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng (có hiện trạng là đất ở), chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại tiết a điểm 1.5 (1.5.2) Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất

1. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng có hiện trạng là đất ở thuộc khu dân cư (do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận) của hộ gia đình, cá nhân thì toàn bộ diện tích đất ở vượt hạn mức được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là hai (02) lần giá đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì toàn bộ diện tích đất ở vượt hạn mức được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tùy theo từng khu vực như sau:

a) Khu vực 1, gồm: Quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận: Hệ số điều chỉnh giá đất là bốn phẩy năm (4,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm;

b) Khu vực 2, gồm: Quận 2, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Tân Phú: Hệ số điều chỉnh giá đất là bốn (4,0) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm;

c) Khu vực 3, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy năm (3,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm;

d) Trường hợp trên cùng một tuyến đường, đoạn đường giáp ranh giữa 02 quận, huyện có cùng mức giá đất ở, nhưng có hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khác nhau, thì Ủy ban nhân dân quận, huyện được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất thấp hơn (trong 02 hệ số điều chỉnh giá đất) để tính thu tiền sử dụng đất.

3. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chi Cục Thuế quận - huyện xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích vượt hạn mức như sau:

a) Đối với vị trí đất mặt tiền đường (đường có tên trong Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm): áp dụng giá đất quy định tại Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố hàng năm nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;

b) Đối với vị trí đất trong hẻm (không mặt tiền đường): Căn cứ cấp hẻm, vị trí hẻm tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố để xác định giá đất vị trí đất trong hẻm nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; các trường hợp khác chưa được quy định tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố thì giao Liên Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định của pháp luật liên quan Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Chi Cục Thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan ở quận - huyện thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Chỉ đạo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng xác nhận giá đất nông nghiệp đang tính bồi thường theo quy định trên địa bàn cho cơ quan Thuế làm cơ sở xác định mức chênh lệch để tính thu tiền sử dụng đất ở theo quy định.

c) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở.

2. Giao Liên Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế cập nhật giá đất chuyển nhượng thực tế (mang tính phổ biến) trên thị trường trong điều kiện bình thường hàng năm để báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Điều 2 của Quyết định này cho phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định và thu tiền sử dụng đất ở trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng và không điều chỉnh theo Quyết định này.

2. Xử lý một số vấn đề tồn tại khi Quyết định này có hiệu lực thi hành:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở theo quy định của pháp luật có phần diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở mà phải thu tiền sử dụng đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, nhưng chưa được xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích này, thì giao cơ quan Thuế căn cứ Quyết định này để tính thu tiền sử dụng đất ở.

3. Bãi bỏ Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc thì các Sở, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện phản ánh kịp thời cho Sở Tài chính để Sở nghiên cứu, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 Pháp lý

Nhà xây sai phép, sau khi nộp phạt có được điều chỉnh giấy phép? Điều kiện công trình trên đất thuê được chuyển nhượng Có được bán nhà thuộc sở hữu riêng? Quy định về sửa chữa và xây dựng nhà ở Xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất Có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch? 20 tình huống vướng mắc điển hình khi mua bán nhà Quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch đất đai Chồng không được bán nhà do vợ mắc bệnh tâm thần Cơ quan nào giải quyết tranh chấp đất đã có sổ đỏ? Có nên mua nhà chưa có sổ? Thủ tục xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi? Mua nhà đất qua môi giới và những điểm cần lưu ý Chuyển quyền sử dụng đất "hàng năm khác" ra sao? Có được phép gia hạn giấy phép xây dựng? Các thủ tục chia tách sổ đỏ, tách thửa đất Cập nhật địa chỉ vào sổ hồng Làm sao để đòi lại khoảng không đất bị lấn chiếm? Tại sao phải công chứng các hợp đồng, giao dịch bất động sản? Đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi? Pháp luật về quyền thừa kế Không có bản thiết kế xây dựng có được chuyển quyền sở hữu nhà? Quy trình và thủ tục mua bán nhà đất đã có sổ đỏ Có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm khi bán đất? Mẹ kế muốn tranh tài sản thừa kế với con chồng Có lấy lại được căn nhà khi người quản lý nhà đất qua đời? Tư vấn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Thuế nhà đất từ chủ cũ, khi xây nhà có phải nộp? Vay vốn mua nhà cần hồ sơ thủ tục gì? Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để được cấp phép xây dựng Thắc mắc về đất có trong sổ đỏ được cấp từ năm 1994 Xin cấp lại sổ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ được không? Thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà đất Thủ tục tặng cho tài sản Quy định về trình tự, thủ tục chia tách thửa đất Làm sao để nhận biết sổ đỏ, sổ hồng giả? Làm gì khi thiếu thông tin trên sổ hồng Diện tích tách thửa tối thiểu ở Bình Dương là bao nhiêu? Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM Thắc mắc về đất nằm trong hành lang an toàn giao thông Sửa chữa công trình xây dựng có phải xin giấy phép? Đất ngoài hạn mức có phải nộp tiền sử dụng đất? Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ Điều kiện, thủ tục cho người nước ngoài mua nhà đất tại Việt Nam Người Việt định cư ở nước ngoài có được mua đất tại Việt Nam? Nhà đất chưa có sổ đỏ có được thế chấp? Bỏ sổ hộ khẩu: Chuyển đổi, cho tặng đất đai có bị ảnh hưởng? Từ 05/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình Thời gian cấp sổ đỏ tiếp tục được rút ngắn Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tp.HCM: Phí thẩm định hồ sơ cấp "sổ đỏ" sắp được điều chỉnh? Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2017 Làm gì khi đặt cọc mua đất nhưng bên bán không giao đất? Đứng tên chung trên tài sản thừa kế Đặt cọc mua nhà đất, sao cho an toàn? Quy định pháp luật tác động đến thị trường bất động sản 2018 Ký hợp đồng mua nhà cần lưu ý điều gì? Cha mẹ chồng đòi nhà đã cho khi chồng qua đời có đúng không? Nên làm gì khi bị mất giấy tờ hoàn công? TP.HCM: Cấp sổ đỏ cho 10.000 trường hợp mua bán giấy tay 6 trường hợp nhà xây sai phép không bị tháo dỡ Sai lệch thông tin trên sổ hồng, cần phải làm gì? Có được tách sổ, sang tên khi mua căn hộ có chung sổ hồng? Quy trình sang tên sổ đỏ khi mua đất Quyền thừa kế đối với tài sản chung của vợ chồng HỒ SƠ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MỚI NHƯ THẾ NÀO? ĐẤT TRONG QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP THỨC HÓA ĐẤT THỪA KẾ TỪ THỜI PHÁP THUỘC THIẾU ĐẤT LÀM SAO TÁCH THỬA? CHƯA CÓ SỔ ĐỎ, LÀM THỦ TỤC TẠM TRÚ THẾ NÀO? Quyết định 28/2012/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở

Video

FACEBOOK FANPACE

Thống kê truy cập

Đang online: 9
Tổng lượt truy cập: 1254880